Zbliża się termin wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przypomina, iż zgodnie z art. 11'1 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) w dniu 31 maja 2018 r. upływa termin wpłaty drugiej raty, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ww. ustawy.

Wpłaty należności można dokonywać gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.
W przypadku wpłaty bezgotówkowej na konto urzędu PKO BP SA 25 1020 2892 0000 5102 0646 9953 na dowodach wpłaty należy podać numer zezwolenia i adres punktu sprzedaży.

Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie czyli do 31 maja danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.

W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu po obowiązujących terminach przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.

Tagi