Wspólne posiedzenie komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

PORZĄDEK  OBRAD
wspólnego posiedzenia komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 roku, o godzinie 15:00, w siedzibie Rady Miejskiej.


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za 2017 rok”, w tym zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2017  
- absolutorium za rok 2017.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta     i Gminy Szczawnica na rok 2018.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie w obrocie nazwy Miasta i Gminy Szczawnica.
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.   
 

Tagi