L zwyczajna sesja Rady Miejskiej

UWAGA !
Informujemy, że godzina rozpoczęcia sesji została przesunięta na 17:00.

 

RADA  MIEJSKA
W SZCZAWNICY

zaprasza Mieszkańców Szczawnicy na

L zwyczajną sesję
Rady Miejskiej.

Sesja odbędzie się 25 czerwca 2018 roku, o godzinie 15:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103
.


Porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX zwyczajnej sesji bez odczytania.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności za okres od XLIX sesji zwyczajnej.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej za okres od XLIX sesji zwyczajnej.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2017 oraz podjęcie uchwały dotyczącej absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2017,  
b) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Szczawnica –  stan na 31 grudnia 2017 roku,   
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2017,  
d) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2017,  
e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium,
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy,
g) dyskusja o wykonaniu budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium (stanowiska stałych komisji Rady),
h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2017,
i) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie w obrocie nazwy Miasta i Gminy Szczawnica.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
13. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania.
14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
15. Zakończenie sesji.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja
 

Tagi