OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 z późn. zmianami), art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1405) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XL/277/2017 z dnia 27 października 2017 roku Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica, przyjętego Rady Miejskiej w Szczawnicy (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 roku poz. 3685), w części tekstowej tego planu w § 1 punkt 7, w § 5 ustęp 5 i 7 i w § 9 ustęp 1 punkt 5

w dniach od 10 lipca 2018 roku do 7 sierpnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Szczawnica w godz. od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 lipca 2018 roku o godz. 10:30

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi
i wnioski można wnosić do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2018 roku.

 

 załącznik :  Uchwała Rady Miejskiej w Szcawnicy

Tagi