Obwieszczenia

1. Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu zmian planu zagospodarowania przestrzennego wraz z linkiem do tych zmian:

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 z późn. zmianami), art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 z późn. zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XI/74/2015 z dnia 28września 2015 roku
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica  - dla terenów obejmujących część działki Nr 978 obr. 3, działki Nr 5260/4, 5273/2, 5274/4 i część działki Nr 5261 obr. 1 przy ul. Szlachtowskiej, część działki Nr 4148 obr. 1 przy ul. Staszowa, działka Nr 3877 obr. 1 przy ul. Pod Sadami, działka Nr 2172/1 obr. 1 przy ul. Staszowa, działka Nr 1966 obr. 1 przy ul. Osiedle Dwudziestolecia, działka Nr 5200/2 i część działki Nr 5200/1 obr. 1 przy ul. Szlachtowskiej, działka Nr 1917/109 obr. 1 przy ul. Osiedle Dwudziestolecia, działki Nr 2421/11, 2421/12, 2421/13, 2422/3, 2422/6, 2422/8, 2422/9, 2425/3, 2425/6, 2425/7, 1917/195, 1917/220 obr. 1 przy ul. Osiedle Połoniny, część działki Nr 1136 obr.1 przy ul. Park Dolnyw dniach od 17 lipca 2018 roku do 14 sierpnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica w godzinach pracy urzędu.Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 lipca 2018 roku o godz. 1030

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2018 roku. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi i wnioski wniesione w postaci elektronicznej.

https://bip.malopolska.pl/umigszczawnica,a,1472110,projekty-zmian-planu-zagospodarowania-przestrzennego.html

oraz

2. obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko do zmian MPZP wraz z linkiem:
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, działając na podstawie art. 39 i art. 40 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości, że prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica - dla terenów obejmujących część działki Nr 978 obr. 3, działki Nr 5260/4, 5273/2, 5274/4 i część działki Nr 5261 obr. 1 przy ul. Szlachtowskiej, część działki Nr 4148 obr. 1 przy ul. Staszowa, działka Nr 3877 obr. 1 przy ul. Pod Sadami, działka Nr 2172/1 obr. 1 przy ul. Staszowa, działka Nr 1966 obr. 1 przy ul. Osiedle Dwudziestolecia, działka Nr 5200/2 i część działki Nr 5200/1 obr. 1 przy ul. Szlachtowskiej, działka Nr 1917/109 obr. 1 przy ul. Osiedle Dwudziestolecia, działki Nr 2421/11, 2421/12, 2421/13, 2422/3, 2422/6, 2422/8, 2422/9, 2425/3, 2425/6, 2425/7, 1917/195, 1917/220 obr. 1 przy ul. Osiedle Połoniny, część działki Nr 1136 obr.1 przy ul. Park Dolny
będą wyłożone do wglądu publicznego w dniach od 17 lipca 2018 roku do 14 sierpnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica w godzinach pracy urzędu.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do w/w prognoz do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w terminie do 28 sierpnia 2018 roku.


https://bip.malopolska.pl/umigszczawnica,a,1434797,prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-do-zmian-mpzp.html

Tagi