Wspólne posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych w dniu 23.07.2018

PORZĄDEK   OBRAD
wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, w dniu 23 lipca 2018 roku, godzina 15:00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym. 
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym. 
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta     i Gminy Szczawnica na rok 2018.
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi