LI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

RADA  MIEJSKA
W SZCZAWNICY
zaprasza Mieszkańców Szczawnicy na
LI zwyczajną sesję
Rady Miejskiej.

Sesja odbędzie się 23 lipca 2018 roku, o godzinie 16:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103.

       
Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z L zwyczajnej sesji bez odczytania.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności za okres od L sesji zwyczajnej.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej za okres od L sesji zwyczajnej.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.          
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
14. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania.
15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
16. Zakończenie sesji.

                 
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja
 

Tagi