V Forum Organizacji Pozarządowych

„Rozwój inicjatyw społecznych gwarancją sukcesu Miasta Szczawnica” – V Forum Organizacji Pozarządowych


Podstawą systemu samorządowego - który przejmuje coraz więcej zadań publicznych, jest sprawna i ekonomiczna realizacja czynności wymagających jak największego udziału organizacji specjalizujących się w określonym rodzaju działalności pożytku publicznego.
Tego typu aktywność organizacji sprawia, że równocześnie wzrasta zasięg ich oddziaływania, poprawia się merytoryczny poziom wykonywanej przez nie pracy a także podnosi się ich sprawność w zakresie operowania środkami finansowymi.
Najszerszą kategorią w tej grupie są organizacje pozarządowe stające się w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnymi i kompetentnymi partnerami samorządu w realizacji jego zadań.

Władze Samorządowe Miasta Szczawnica, doceniając siłę tkwiącą w aktywnych obywatelach gminy, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach, od 2003 r. cyklicznie podejmują działania na rzecz współpracy z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie miasta.
W dniu 16 marca 2007 r. w sali obrad Remizy OSP w Szczawnicy przy ul. Szalaya 84 odbyło się V Forum Organizacji Pozarządowych p.t. „Rozwój inicjatyw społecznych gwarancją sukcesu Miasta Szczawnica”.
W spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza Miasta uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Szczawnicy, radni Rady Miasta Szczawnica, pracownicy urzędu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych.

Spotkanie prowadzili: pracownik tut. urzędu - Anna Szczepaniak oraz Sekretarz Miasta – Tomasz Hurkała, który od daty wejścia w życie nowego regulaminu organizacyjnego urzędu, pełni również stanowisko koordynatora do spraw organizacji pozarządowych i kontaktów z nimi.

Anna Szczepaniak wprowadziła uczestników tegorocznego forum w tematykę dot. organizacji pozarządowych przedstawiając genezę spotkań samorządu miasta z organizacjami oraz dotychczasowy stan współpracy. Następnie zaprezentowała realizowany w 2006 roku Program Współpracy Samorządu Miasta Szczawnica z Organizacjami Pozarządowymi oraz sprawozdanie z zakresu, organizowanych w ubiegłym roku, otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
Po części teoretycznej odbyła się część praktyczna, podczas której opracowano przedmiotowy zakres obszarów współpracy oraz listę zadań priorytetowych na 2007 r., które uwzględnione zostały w projekcie Programu Współpracy Samorządu Miasta Szczawnica z Organizacjami Pozarządowymi na bieżący rok kalendarzowy.
W wyniku dyskusji uczestnicy Forum /zwłaszcza przedstawiciele organizacji pozarządowych/ dokonali, w porównaniu z rokiem 2006, następującej zmiany:
• w liście zadań priorytetowych na 2007 rok wprowadzono dodatkowe zadanie:
„Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu miasta Szczawnica”

Przygotowany projekt Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007 zgodny jest z zapisami zawartymi w przyjętej Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr XXVI/161/2005 z dnia 31 marca 2005 r. Wieloletniej Karcie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Sekretarz Miasta – Tomasz Hurakała przeprowadził dla uczestników spotkania warsztaty
z zakresu pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań statutowych organizacji pozarządowych.

A. Szczepaniak

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Program Współpracy
Samorządu Miasta Szczawnica z organizacjami pozarządowymi
na rok 2007

1.Wstęp

Kształtowanie zasad funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego w środowisku lokalnym miasta Szczawnica odbywa się poprzez budowanie partnerstwa miedzy administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi.
Rada Miasta Szczawnica doceniając siłę tkwiącą w aktywnych obywatelach gminy,
organizacjach pozarządowych i innych podmiotach, przyjmuje poniższy program działań na 2007 rok, a także deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w oparciu o zasady partnerstwa, pomocniczości, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

2. Celem Programu jest:

a) Kreowanie i wspieranie działalności dotyczących następujących zagadnień:
• tworzenie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
• zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
• budowanie dobrych relacji między samorządem a lokalną społecznością.
b) Budowanie dobrego wizerunku i promocja lokalnych organizacji pozarządowych poprzez :
• uzupełnianie działań miasta w zakresie wykraczającym poza zadania realizowane przez jednostki samorządowe,
• wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb,
• wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych działających w mieście Szczawnica,
• usprawnienie systemu wymiany informacji pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi,
• realizacja zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
c) Integracja lokalnych podmiotów i ich udział w tworzeniu programu współpracy na rzecz realizacji zadań publicznych.

3. Realizatorzy Programu

Za realizację Programu odpowiadają:
a) Rada Miasta – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej oraz ustalenia priorytetów realizacji zadań publicznych,
b) Burmistrz Miasta – w zakresie zlecania zadań publicznych,
c) Samorządowe jednostki organizacyjne – w zakresie bieżącej realizacji zadań publicznych,
d) Organizacje pozarządowe - organizacje i podmioty przyjmujące do realizacji zadania publiczne.

4. Zasady i formy współpracy

Zasady oraz formy współpracy i wspierania przez Samorząd Miasta Szczawnica działalności organizacji pozarządowych określa opracowana przy konsultacji z Organizacjami i uchwalona w 2005 r. przez Radę Miasta Szczawnica - „ Wieloletnia Karta Współpracy”.

5.Zakres przedmiotowy współpracy na rok 2007 obejmuje obszary:

1) Pomocy społecznej – w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych oraz działania na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób
2) Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki
i przeciwdziałania alkoholizmowi
3) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
4) Edukacji, oświaty i wychowania,
5) Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
6) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu
7) Porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności
8) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
9) Działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe

6. Lista zadań priorytetowych na 2007 rok

1) Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży (kółka zainteresowań, świetlice, kluby itd.),
2) Zwiększenie dostępności obiektów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
3) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez sportowych,
4) Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji np.: (organizacja
i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, organizacja festiwali, konkursów, przeglądów plenerów, warsztatów wystaw artystycznych i historycznych, spektakli teatralnych, itp.),
5) Organizacja międzypokoleniowych spotkań i imprez integracyjnych, aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych,
6) Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych,
7) inicjowanie działań na rzecz powstania mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych,
8) promocja zatrudnienia oraz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
9) Przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez m.in. programy profilaktyczne,
10) Wspieranie przedsięwzięć w zakresie podejmowanych działań na rzecz kontaktów
i współpracy międzynarodowej,
11) Wspieranie przedsięwzięć ekologicznych,
12) Podnoszenie kwalifikacji członków organizacji pozarządowych poprzez organizacje szkoleń, kontynuacja formy spotkań Forum Organizacji Pozarządowych,
13) Współdziałania w realizacji zadań z zakresu porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz ratownictwa i ochrony ludności (np.: OSP, GOPR),
14) Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych,
15) Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu miasta Szczawnica.

7. Zlecanie realizacji zadań publicznych

1) Organizacje pozarządowe oraz pozostałe podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą otrzymywać z budżetu miasta Szczawnica dotacje celowe na realizacje zadań publicznych wymienionych w pkt.6 niniejszej uchwały.
2) Zlecanie tych zadań i udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie czyli
w trybie konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inaczej.
3) Otwarty konkurs ofert jest ogłaszany w formie Zarządzenia Burmistrza.
4) Zarządzeniem Burmistrza jest powoływana komisja konkursowa i określany jej regulamin pracy ze szczególnym uwzględnieniem zadań priorytetowych określonych w pkt. 6 niniejszej uchwały.
5) W skład 5-osobowej Komisji Konkursowej wchodzi: trzech radnych delegowanych przez merytoryczne Komisje Rady Miasta Szczawnica i dwóch pracowników Urzędu Miasta: pracownik merytorycznie właściwy dla rozpatrywanej sfery zadań oraz koordynator ds. organizacji pozarządowych.
Termin posiedzenia Komisji Konkursowej podaje się do publicznej wiadomości.
6) W posiedzeniu Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, w roli obserwatora.
7) Wyniki pracy Komisji Konkursowej w formie pisemnego protokołu są zatwierdzane przez Burmistrza w formie Zarządzenia i podawane do publicznej wiadomości oraz ogłaszane
w Biuletynie Informacji Publicznej.

8. Środki
Kwoty dotacji przeznaczonych na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe są określone w Uchwale budżetowej na rok 2007.

9. Ocena realizacji Programu
Oceny realizacji niniejszego Programu dokonuje Rada Miasta na podstawie rocznego sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w terminie do dnia 31 marca 2008 r.
Na sesję dotyczącą oceny realizacji Programu zapraszani są przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Tagi