Realizacja projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Miasta i Gminy Szczawnica”

Dnia 31 maja 2019 r zakończyliśmy realizację projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Miasta i Gminy Szczawnica”. Realizacja projektu trwała 2 lata, w ramach projektu:

  1. Stworzono nowe pracownie przedmiotowe oraz zakupiono wiele pomocy edukacyjnych do istniejących pracowni przedmiotowych w Szkołach Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Szczawnica – ogólny koszt 384.500,46 zł. Podczas realizacji projektu:

* w Szkole Podstawowej nr.1 - doposażono pracownie matematyczną oraz przyrodniczą

* w Szkole Podstawowej w Szlachtowej – utworzono pracownie przyrodniczą i matematyczną

* w Szkole Podstawowej nr.2 – utworzono pracownię biologiczno-chemiczną, matematyczną, doposażono pracownię fizyczną oraz pracownie geograficzną

* do każdej szkoły zakupiono mobilną szafę wyposażoną w 25 laptopów,

* każda utworzona pracownia została wyposażona w zestaw komputerowy dla nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz tablicę multimedialną,

* w każdej szkole została utworzona pracowania multimedialna,

* zmodernizowano sieć informatyczną w celu zwiększenia przepustowości,

2. Zrealizowano cykl szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych – ogólny koszt 67.526,00 zł: Tematyka zrealizowanych szkoleń: Nowe technologie w edukacji - obsługa sprzętu TIK, Nauczanie metodą eksperymentu: Warsztaty laboratoryjne – przyroda/biologia/chemia, Warsztaty laboratoryjne – fizyka, Edukacja przyrodnicza w terenie - biologia/geografia, Tworzenie innowacyjnych prezentacji multimedialnych – Prezi, Podstawy tworzenia prezentacji multimedialnych Power Point, Wykorzystywanie arkusza kalkulacyjnego Excel, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej do wspomagania zajęć w szkole, Motywowanie uczniów dzięki wykorzystaniu nowych technologii, Warsztaty z programowania, G-lerning-wykorzysatnie narzędzi Googla w edukacji.

3. Zrealizowano cykl zajęć edukacyjnych z zakresu nauki programowania, każdy uczeń odbył 40 godzin zajęć.

4. Zrealizowano projekt edukacyjny, którego realizacja składała się z kilku etapów:

Etap I- realizacja zajęć edukacyjnych laboratoria przyrodnicze, interaktywna matematyka dodatkowo w klasach gimnazjum laboratoria chemia, fizyka, geografia, biologia.

ETAP II- Zorganizowanie cyklu trzydniowych wycieczek edukacyjnych do Warszawy oraz do Wrocławia dla uczniów szkół podstawowych klas od V-VIII oraz III klas gimnazjum. Odwiedzić zarówno Wrocław jak i Warszawę miało okazje 400 osób.

Etap III – zajęcia informatyczne – mające na celu opracowanie książki pamiątkowej z realizacji projektu.

Wartość projektu 1.635.982,63 zł (w tym 1.552.505,70 zł środki europejskie, 83.476,93 zł budżet miasta).

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
 

 

Tagi

GALERIA