2009r

 

Uchwała Nr XXXV/249/09
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 26 marca 2009 r.
 
 
 
w sprawie:  przyjęcia na rok 2009 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi       oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r., z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
Uchwala się na rok 2009 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w brzmieniu określonym
w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały.
 
 
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.
 
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/249/09
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 26 marca 2009 r.
 
 
 
Program Współpracy
Samorządu Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi
na rok 2009
 
 
 
1.Wstęp
 
Kształtowanie zasad funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego w środowisku lokalnym miasta i gminy Szczawnica odbywa się poprzez budowanie partnerstwa miedzy administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi.
Rada Miejska w Szczawnicy doceniając siłę tkwiącą w aktywnych obywatelach gminy,
organizacjach pozarządowych i innych podmiotach, przyjmuje poniższy program działań na 2009 rok, a także deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w oparciu o zasady partnerstwa, pomocniczości, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 
2. Celem Programu jest:
 
a) Kreowanie i wspieranie działalności dotyczących następujących zagadnień:
·        tworzenie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
·        zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
·        budowanie dobrych relacji między samorządem a lokalną społecznością.
b) Budowanie dobrego wizerunku i promocja lokalnych organizacji pozarządowych poprzez:
  • uzupełnianie działań miasta w zakresie wykraczającym poza zadania realizowane przez jednostki samorządowe,
  • wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb,
  • wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych działających w mieście
    i gminie Szczawnica,
  • usprawnienie systemu wymiany informacji pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi,
  • realizacja zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
c) Integracja lokalnych podmiotów i ich udział w tworzeniu programu współpracy na rzecz realizacji zadań publicznych.
 
3. Realizatorzy Programu
 
Za realizację Programu odpowiadają:
a)  Rada Miejska – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej oraz ustalenia priorytetów realizacji zadań publicznych,
b)  Burmistrz Miasta i Gminy – w zakresie zlecania zadań publicznych,
c)  Samorządowe jednostki organizacyjne – w zakresie bieżącej realizacji zadań publicznych,
d) Organizacje pozarządowe - organizacje i podmioty przyjmujące do realizacji zadania publiczne.
 
4. Zasady i formy współpracy
 
Zasady oraz formy współpracy i wspierania przez Samorząd Miasta i Gminy Szczawnica działalności organizacji pozarządowych określa opracowana przy konsultacji z Organizacjami
i uchwalona w 2005 r. przez Radę Miasta Szczawnica - „ Wieloletnia Karta Współpracy”.
 
5. Zakres przedmiotowy współpracy na rok 2009 obejmuje obszary:
 
1. Pomocy społecznej – w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych oraz działania na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2.   Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
3.   Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
4.   Edukacji, oświaty i wychowania,
5.   Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
6.   Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
7.   Porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności,
8.   Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
9.   Działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe,
10. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
11. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
                       
6. Lista zadań priorytetowych na 2009 rok
 
1) Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży (kółka zainteresowań, świetlice, kluby itd.),
2) Zwiększenie dostępności obiektów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
3) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez sportowych,
4) Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji np.: (organizacja
i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, organizacja festiwali, konkursów, przeglądów plenerów, warsztatów wystaw artystycznych i historycznych, spektakli teatralnych, itp.),
5) Organizacja międzypokoleniowych spotkań i imprez integracyjnych, aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych,
6) Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych,
7) inicjowanie działań na rzecz powstania mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych,
8) promocja zatrudnienia oraz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
9) Przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez m.in. programy profilaktyczne,
10) Wspieranie przedsięwzięć w zakresie podejmowanych działań na rzecz kontaktów
i współpracy międzynarodowej,
11) Wspieranie przedsięwzięć ekologicznych,
12) Podnoszenie kwalifikacji członków organizacji pozarządowych poprzez organizacje szkoleń, kontynuacja formy spotkań Forum Organizacji Pozarządowych,
13) Współdziałania w realizacji zadań z zakresu porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz ratownictwa i ochrony ludności (np.: OSP, GOPR),
14) Promocja Miasta i Gminy Szczawnica
15) Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych,
16) Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu miasta i gminy Szczawnica. 
 
7. Zlecanie realizacji zadań publicznych
 
1) Organizacje pozarządowe oraz pozostałe podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą otrzymywać z budżetu miasta i gminy Szczawnica dotacje celowe na realizacje zadań publicznych wymienionych w pkt.6 niniejszej uchwały.
2)  Zlecanie tych zadań i udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie czyli
w trybie konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inaczej.
3)   Otwarty konkurs ofert jest ogłaszany w formie Zarządzenia Burmistrza.
4)  Zarządzeniem Burmistrza jest powoływana komisja konkursowa i określany jej regulamin pracy ze szczególnym uwzględnieniem zadań priorytetowych określonych w pkt. 6 niniejszej uchwały.
5) W skład 5-osobowej Komisji Konkursowej wchodzi: trzech radnych delegowanych przez merytoryczne Komisje Rady Miejskiej w Szczawnicy i dwóch pracowników Urzędu Miasta
i Gminy: pracownik merytorycznie właściwy dla rozpatrywanej sfery zadań oraz koordynator ds. organizacji pozarządowych.
      Termin posiedzenia Komisji Konkursowej podaje się do publicznej wiadomości.
6) W posiedzeniu Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, w roli obserwatora.
7) Wyniki pracy Komisji Konkursowej w formie pisemnego protokołu są zatwierdzane przez Burmistrza w formie Zarządzenia i podawane do publicznej wiadomości oraz ogłaszane
w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
8. Środki
Kwoty dotacji przeznaczonych na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe są określone w Uchwale budżetowej na rok 2009.
 
9. Ocena realizacji Programu
Oceny realizacji niniejszego Programu dokonuje Rada Miejska na podstawie rocznego sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w terminie do dnia 31 marca 2010 r.
Na sesję dotyczącą oceny realizacji Programu zapraszani są przedstawiciele organizacji pozarządowych.