Obowiązek zgłaszania przez organizacje pozarządowe zbiorów danych osobowych do GIODO

Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych informuje o obowiązku zgłaszania do rejestracji zbiorów danych osobowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) nakłada na stowarzyszenia (art. 40) jako administratorów danych osobowych, obowiązek zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych z wyjątkiem przypadków określonych w art. 43 ust. 1 ustawy (zgodnie z pkt 4 w ust. 1 powołanego artykułu zwalnia się z obowiązku rejestracji zbiór danych członków zrzeszonych w stowarzyszeniu).

W związku z wykonywaniem zadań statutowych stowarzyszenia mogą prowadzić również zbiory danych osobowych podlegające obowiązkowi zgłoszenia od rejestracji np.: zbiory danych dotyczące osób, którym stowarzyszenia udzielają pomocy lub wsparcia czy też zbiory danych dotyczące darczyńców stowarzyszeń - tego typu zbiory prowadzą w szczególności stowarzyszenia mające status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Niewykonanie obowiązku zgłoszenia do rejestracji zbioru danych, stanowi czyn zabroniony przewidziany art. 53 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z jego treścią „Kto będąc do tego obowiązanym nie zgłasza do rejestracji zbioru danych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”.

Na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

http://www.giodo.gov.pl (link Rejestracja zbiorów) znajdą Państwo szczegółowe informacje dot. powyższego, m. in.:

- ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
- w szczególności Rozdział 6 „Rejestracja zbiorów danych osobowych”,
- wzór Zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych - załącznik do rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r.,
- wskazówki dot. wypełniania Zgłoszenia zbioru danych do rejestracji.