Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - stanowisko pracy - Komendant Straży Miejskiej

OA.2110.3.2018

NFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko urzędnicze - stanowisko pracy - Komendant Straży Miejskiej


/sporządzona zgodnie z art. 15 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – tekst jednolity Dz.U. z 2018 r poz.1260/

1. Nazwa i adres jednostki: (art. 15 ust. 2 pkt 1)
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica
34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

2. Określenie stanowiska: (art. 15 ust. 2 pkt 2) – Komendant Straży Miejskiej

3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 15 ust. 2 pkt 3) – Jerzy Janowicz – Szlachtowa

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko: (art. 15 ust. 2 pkt 4)
Pan Jerzy Janowicz spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów i przeprowadzonej rozmowy. Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe daje podstawę by sądzić że obowiązki na przedmiotowym stanowisku będzie wykonywał w sposób właściwy.

5. Niniejsza informacja podlega upowszechnieniu przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (art. 15 ust 1).


Szczawnica, dnia 27.09.2018 r.

 

Tagi