Nowy system gospodarki odpadami w Mieście i Gminie Szczawnica

Nowy system gospodarki odpadami w Mieście i Gminie Szczawnica

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  ( kliknij ) [WERSJA OBOWIĄZUJĄCA 2022]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  ( kliknij ) [WERSJA ARCHIWALNA 2021]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  ( kliknij ) [WERSJA ARCHIWALNA 2015]

Pierwsze prawidłowo wypełnione deklaracje DOK-1 (załącznik ZOK-1/A wypełniają dodatkowo Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Zarządcy nieruchomości wielolokalowych) należało składać do dnia 31 marca 2013 r. w UMiG Szczawnica zgodnie z § 2. ust. 2. Uchwały Nr XXXIII/191/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013 r.     [WERSJA ARCHIWALNA]

 

Numer konta do wpłat opłaty za odbiór odpadów komunalnych:
44 1020 2892 0000 5502 0825 8289
PKO Bank Polski S.A.

 

Deklaracja DOK-1   (do pobrania .doc)   [po zmianie: Uchwała nr XL/284/2021 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi]   [WERSJA OBOWIĄZUJĄCA]

 

Deklaracja DOK-1   (do pobrania .doc)   [po zmianie: Uchwała nr XVIII/120/2020 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 lutego 2020 r.]   [WERSJA ARCHIWALNA]

Deklaracja DOK-1   (do pobrania .doc)   [po zmianie: Uchwała nr XXVII/203/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 5 grudnia 2016 r.]   [WERSJA ARCHIWALNA]

Deklaracja DOK-1   (do pobrania .doc)   [po zmianie: Uchwała nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 grudnia 2015 r.]   [WERSJA ARCHIWALNA]

Deklaracja ZOK-1/A   (do pobrania .doc)   [WERSJA ARCHIWALNA]

Wzór deklaracji DOK-1  (.pdf  1,15 MB)  [WERSJA ARCHIWALNA]

Wzór deklaracji ZOK-1/A  (.pdf  400 KB)  [WERSJA ARCHIWALNA]

 

Informacje na temat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawarte są w:

Uchwała Nr XL/285/2021 w sprawie zmiany uchwały o wyborze metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. [Nowelizacja uchwały z dnia 27 lutego 2020 r. WERSJA OBOWIĄZUJĄCA]

Uchwała nr XVIII/119/2020 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. [WERSJA OBOWIĄZUJĄCA]

Uchwale nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty   [WERSJA ARCHIWALNA]

 

Uchwale nr XXVII/202/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 5 grudnia 2016 r.   [WERSJA ARCHIWALNA]

Uchwale nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lutego 2015 r.   [WERSJA ARCHIWALNA]

Uchwale nr XXXIV/202/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 lutego 2013 r.   [WERSJA ARCHIWALNA]

 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica zawarty w:

Uchwale nr XLVII/346/2022 z dnia 30 maja 2022 r. [WERSJA OBOWIĄZUJĄCA]

Uchwale Nr XXI/131/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.   [WERSJA ARCHIWALNA]

Uchwale nr XXIII/164/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.   [WERSJA ARCHIWALNA]

Uchwale nr XXXV/207/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 marca 2013   [WERSJA ARCHIWALNA]

 

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

 

Uchwała nr XXIII/162/2020 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
[WERSJA OBOWIĄZUJĄCA]

Uchwała Nr XXI/132/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.  [WERSJA ARCHIWALNA]

Uchwała Nr XXIII/165/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.   [WERSJA OBOWIĄZUJĄCA]

 

Częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXIII/166/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2016 r.   [WERSJA OBOWIĄZUJĄCA]

Uchwała nr XXXIII/192/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013 r.   [WERSJA ARCHIWALNA]

 

 

Nowy system gospodarki odpadami w Mieście i Gminie Szczawnica  (.pdf  2,24 MB) 
[WERSJA ARCHIWALNA]

Broszura informacyjna  (.pdf  4,9 MB)  [WERSJA ARCHIWALNA]

  

INFORMACJE

Obowiązek sprawozdawczości względem Marszałka woj. Małopolskiego podmiotów korzystających ze środowiska za 2016 rok

 


Ustawowe zadania gmin w obszarze gospodarowania odpadami:

- informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Szczawnica

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

 

- miejsce zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Szczawnica

Wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

 

- informacja o osiągniętych przez miasto i gminę Szczawnica oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- Tabela rocznych poziomów ograniczenia masy ulegających biodegradacji, odzysku i recyklingu

 

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK

- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica za 2021 rok

- Roczna analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 rok

- Roczna analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 rok

- Roczna analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok

- Roczna analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 rok

- Roczna analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 rok

- Zapobieganie Powstawaniu Odpadów

 

- informacja o wykazie przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

 PRZEPISY PRAWNE (obowiązujące i archiwalne):

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późn. zm. (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 250)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późn. zm. (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r poz.391)

Uchwała nr XXIII/166/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXIII/165/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

Uchwała nr XXIII/164/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

Uchwała nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/191/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Szczawnica
  PDF  |   BIP   |   BAW   |   Dziennik Urzędowy WM

 

Uchwała nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
  PDF skan   |   BIP   |   BAW   |   Dziennik Urzędowy WM

 

Uchwała nr XXXV/207/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 marca 2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
  PDF skan   |   BIP   |   BAW   |   Dziennik Urzędowy WM

 

Uchwała Nr XXXIII/191/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Szczawnica.
  PDF skan  |   BIP  |   BAW   |   Dziennik Urzędowy WM

 

Uchwała nr XXXIII/192/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 PDF skan  |   BIP  |   BAW   |    Dziennik Urzędowy WM

 

Uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
 PDF skan  |   BIP  |    BAW   |    Dziennik Urzędowy WM

 

Uchwała nr XXXIV/202/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 PDF skan  |   BIP  |   BAW   |    Dziennik Urzędowy WM
 

Uchwała nr XXXIV/203/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli , którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy , za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 PDF skan   |   BIP  |    BAW   |    Dziennik Urzędowy WM

 

  

Tagi