wróć

Informacja

Informacja

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy

Zgodnie z Uchwałą nr LIV/437/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Urząd Miasta i Gminy informuje, iż w dniach 22 października do 5 listopada br. będą przeprowadzane konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: stanowisko ds. Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 22 października 2019 r. i zostaną zakończone 05 listopada 2019. r.

Projekt uchwały opublikowany zostanie wraz z ogłoszeniem i formularzem konsultacji na stronie internetowej miasta i gminy Szczawnica www.szczawnica.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  w dniu 21 października 2019 r.

 

Tagi