Baner kwiecień 2023
Baner czerwiec 2023
Baner sierpień 2023
Baner wrzesień 2023
baner lipiec 2023
maj
Przejdź do stopki

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy zaprasza na wyjątkowy koncert w ramach 31 Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR.

Miasto i Gmina Szczawnica, widząc zapotrzebowanie i zainteresowanie mieszkańców Odnawialnymi Źródłami Energii na swoim terenie, informuje o możliwości pozyskania dofinansowania na zakup i montaż domowych magazynów energii elektrycznej do istniejących instalacji fotowoltaicznych.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, że firma ZIBUD sp. z o.o. sp. k. w dniach od 15 lipca do 22 lipca 2024 roku będzie prowadziło roboty w godzinach od 7:00 do 17:00 przy całkowitym zamknięciu drogi dla ruchu kołowego ul. Jana Pawła II w Szlachtowej.

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica o wyłożeniu do wglądu publicznego: • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaworki 4” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem. • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaworki 5” wraz z uzasadnieniem, informując równocześnie, iż RDOŚ w Krakowie oraz PPIS w Nowym Targu wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia dla ww. projektu planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do: I dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego dla obszaru miasta i gminy Szczawnica.

W dniu 31 stycznia 2024 roku Gmina Szczawnica złożyła formularze o udzielenie pomocy finansowej na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach działania „MAŁOPOLSKIE OSP 2024”.

Otwarte dla pieszych zostały „Schody św. Kingi”. W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul. Szalaya z uzdrowiskową częścią miasta - przebudowa schodów od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do kościoła poprzez zastosowanie nowych rozwiązań materiałowych, zieleni, miejsc odpoczynku, oświetlenia”

Miasto i Gmina Szczawnica otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 484 451,53 zł na realizację zadania: "Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - poddziałanie 4.3.2 głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Dodatkowe Informacje