wróć

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

 

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie:

Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Propozycje/uwagi do projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” wniesione w okresie od 22.10.2019 r. do 05.11.2019 r. za pośrednictwem Formularza do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego zamieszczonego na stronie internetowej: www.szczawnica.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz przesłanego korespondencyjnie do organizacji pozarządowych.

W ramach konsultacji propozycję zgłosiło Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy oraz Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku.


 

Lp.

Propozycje/uwagi organizacji pozarządowych

Propozycje Miasta i Gminy Szczawnica

 

1.


 


 


 


 


 


 

2.

 

 

 

 

3.

§ 8 – Priorytetowe zadania publiczne

w obszarze 5 pkt a– Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

- zastąpić w treści zadania  „transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych” słowo „uczniów” słowem „osób”


 


 

Rozdział 7. § 17 pkt 3

- dodać pkt 3 a o treści : „W uzasadnionych przypadkach udzielenie dotacji może nastąpić w oparciu o Uchwałę Rady Miasta upoważniającą Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania finansowego określonej wysokości na wskazany cel „


 


 

§ 8 – Priorytetowe zadania publiczne

w obszarze 4 pkt 3 a – Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

- zastąpić w treść zadania „promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu osób starszych i niepełnosprawnych” na „prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu osób starszych i niepełnosprawnych”


 

Nie uwzględniono

Obowiązek gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych wynika bezpośrednio z art. 39 ust. 4 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ). Zastąpienie w treści zadania słowa „uczniów” słowem „osób” wskazywałoby zatem inne zadanie, a obowiązek gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych nadal pozostałby do realizacji jako zadanie własne.


 

Uwzględniono

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica dostrzegając potrzebę finansowania zadania od początku roku zaproponował zamianę zapisu z § 17 pkt 3 Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, przyznawane jest po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok. Na zapis Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, przyznawane jest po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.


 


 

Nie uwzględniono

Obecna forma zapisu pozwala na wieloaspektową realizację zdań publicznych.


 

Pełen przebieg prac nad Programem Współpracy na 2020 przedstawiał się następująco:

1. Pracę nad przygotowaniem na rok 2020 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy zostały zainicjowane przez koordynatora ds. organizacji pozarządowych – stanowisko ds. Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica.

2. Prace nad programem obejmowały następujące działania:

a) zebranie propozycji zadań publicznych,

b) opracowanie projektu programu współpracy (projekt programu powstał na bazie programu współpracy na 2019 rok).

2. Roczny program powstał przy udziale organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

3. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 22 października 2019 r. do 05 listopada 2019 r. w formie zamieszczenia projektu programu na stronie internetowej www.szczawnica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w formie przesłania, za pośrednictwem korespondencji listownej, papierowej wersji projektu programu.

4. Opinie i uwagi dotyczące programu można było składać w terminie określonym w ogłoszeniu osobiście w Urzędzie (sekretariat – I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja@szczawnica.pl (z dopiskiem: KONSULTACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY).

5. W efekcie przeprowadzonych konsultacji wpłynęły 3 propozycje zmiany zapisów, z czego uwzględniono 1.

Należy przypomnieć, że konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy (zgodnie z zapisami § 5 Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przyjętego Uchwałą nr LIV/437/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2010 r.)


 

Szczawnica, 12 listopada 2019 r.

 

Tagi