wróć

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Szczawnica. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Szczawnica,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dodatkowe umiejętności:
6)  umiejętność obsługi komputera
7)  komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność)
8) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy.

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 


TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.
Wymagane dokumenty:
1) Zgłoszenie swojej kandydatury (zał. nr 1) z podaniem:
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email.
2) Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” ( zał. nr 2).
3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń ( zał. nr 3).
4) Klauzula informacyjna (zał. nr 4)
Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie  w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, 34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103 w kopercie z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
Uwagi:
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki:

1. kwestionariusz (.doc)

2. oświadczenie (.doc)

3. oświadczenie o niekaralności (.doc)

4. klauzula informacyjna (.doc)

 

Tagi