wróć

Bezzwrotna pożyczka 5000 zł dla organizacji pozarządowych z Tarczy Antykryzysowej

Bezzwrotna pożyczka 5000 zł dla organizacji pozarządowych z Tarczy Antykryzysowej

Tarcza Antykryzysowa 4 rozszerza krąg podmiotów, które mogą skorzystać z bezzwrotnej pożyczki 5000 zł z urzędu pracy. Dodany do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Tarcza Antykryzysowa) art. 15zzda wskazuje, że pożyczka udzielana jest na pokrycie działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej. Oznacza to, że od teraz o pożyczkę 5000 zł z urzędu pracy ubiegać się mogą również organizacje pozarządowe (NGO) nieprowadzące działalności gospodarczej, takie jak na przykład fundacje, czy stowarzyszenia.

    Art. 15 zzda Tarczy Antykryzysowej
    W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.


Warunki otrzymania bezzwrotnej pożyczki 5000 zł dla organizacji pozarządowej

Pożyczka 5000 zł dla organizacji pozarządowych udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Podstawowym warunkiem jej otrzymania jest prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Dodatkowe wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazują, że dla spełnienia tego wymogu wystarczy, by działalność gospodarcza lub statutowa nie była zawieszona w dniu 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r. Ponadto, działalność  gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki.

Organizacja pozarządowa nie musi wykazywać żadnego spadku obrotów z działalności czy utraty dochodów. Dodatkowo wprowadzone zostało kryterium przychodu. Organizacja pozarządowa nie otrzyma pożyczki 5000 zł z urzędu pracy, jeśli jej przychód w poprzednim roku bilansowym przekroczył 100 000 złotych. Informacja o wysokości przychodu przedstawiana jest w formie oświadczenia w samym wniosku o pożyczkę.


Wysokość pożyczki 5 tys. zł dla organizacji pozarządowych

Maksymalna wysokość pożyczki dla organizacji pozarządowej to 5000 zł, jednak nie więcej niż 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Odmiennie zatem niż w przypadku mikropożyczki dla przedsiębiorców , wprowadzone zostało dodatkowe kryterium ograniczające maksymalną wysokość pożyczki. Oznacza to, że pożyczkę w pełnej wysokości 5000 zł, otrzymają organizacje pozarządowe, których przychód w poprzednim roku bilansowym mieścił się w przedziale pomiędzy 50 000 zł a 100 000 zł.

    Przykład:
    Stowarzyszenie osiągnęło w 2019 roku przychód w wysokości 28 000 zł. Maksymalna kwota pożyczki, o jaką może się starać  to stowarzyszenie wynosi 10% z 28 000 zł, czyli 2800 zł.

Warunek umorzenia pożyczki 5000 zł dla organizacji pozarządowych (NGO)

Aby pożyczka 5 tys. zł dla organizacji pozarządowej z Tarczy Antykryzysowej była bezzwrotna, należy spełnić jeden warunek. Podobnie jak w przypadku mikropożyczki dla przedsiębiorców, warunkiem umorzenia pożyczki 5000 zł dla organizacji pozarządowych (NGO) jest prowadzenie działalności statutowej lub gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, przy czym za dzień udzielenia pożyczki uważa się dzień wypłaty środków. Po spełnieniu tego warunku, pożyczka będzie umorzona automatycznie, bez jakichkolwiek dodatkowych wniosków.

 
Wniosek o pożyczkę 5000 złotych z Tarczy Antykryzysowej  – gdzie złożyć?

Wniosek o pożyczkę 5000 zł z Tarczy Antykryzysowej dla organizacji pozarządowej należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy terytorialnie właściwym ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek o pożyczkę 5 tys. zł może zostać złożony elektronicznie lub też w formie papierowej na adres właściwego urzędu pracy.

Dużo szybszym i w mojej ocenie prostszym sposobem jest złożenie dokumentów elektronicznie. Umożliwia to portal praca.gov.pl. Wniosek w tym przypadku podpisujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.