wróć

Opłata od posiadania psów

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie opłaty od posiadania psa i informacjami prasowymi o bardzo dużym wzroście ww. opłaty informujemy, że na terenie Miasta i Gminy Szczawnica nie uległa zmianie stawka opłaty od posiadania psa i wynosi ona 35,00 zł za jednego psa i płatna jest bez wezwania do dnia 15 lutego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
Czym jest opłata od posiadania psów?
Jest to podatek samorządowy, który ustawowo nazywany jest opłatą od posiadania psów. Wpływy z tego podatku zasilają budżet gminy, a organem podatkowym właściwym w sprawach tego podatku jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów, przy czym podatek od jednego psa nie może przekraczać kwoty ustanowionej na mocy obwieszczenia Ministra Finansów, stawka maksymalna jest ustalana na każdy rok oddzielnie.
W 2021 roku stawka maksymalna wynosi 130,30 zł. Podane wyżej kwoty są jednak maksymalnymi jakie ustala Ministerstwo Finansów. Rada gminy może bowiem w uchwale ustalić niższą opłatę
(w Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworkach stawka bez zmian z poprzednich lat i wynosi
35,00 zł).
Czy opłata od psa jest obowiązkowa i kto ją płaci?
Zgodnie z treścią art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. 1991 nr 9 poz. 31) rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Na terenie UMiG Szczawnica obowiązuje wprowadzona uchwała Nr XXIX/179/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. Ustawa wprost wskazuje, że opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Podatek jest obowiązkowy.
Wpłatę opłaty od posiadania psa można dokonać kasie UMiG Szczawnica lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica Nr 25 1020 2892 0000 5102 0646 9953 prowadzony przez PKO BP.