wróć

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica

Zarządzeniem nr 0050.OW.31.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 6 maja 2022 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica.
Wzór oferty określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2018 r., poz. 2057).
Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej www.szczawnica.pl w menu współpraca – organizacje pozarządowe – konkursy – dokumenty konkursowe.

Termin składania ofert upływa z dniem 27 maja 2022 r.

 

Tagi