VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

RADA  MIEJSKA
W SZCZAWNICY

zaprasza Mieszkańców Szczawnicy na

VI zwyczajną sesję
Rady Miejskiej.

Sesja odbędzie się 31 stycznia 2019 roku, o godzinie 15:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie nagród laureatom konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną.
4. Przyjęcie protokołu z V zwyczajnej sesji bez odczytania.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od V sesji zwyczajnej.
6. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od V sesji zwyczajnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia działki ewid. nr 708/56 położonej w Szczawnicy przy ul. Zawodzie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica dla działki nr 242/2 obręb 003 Jaworki, przyjętego Uchwałą Nr XLVI/320/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 roku (opublikowany Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 21 marca 2018 roku poz. 2125).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica dla działek nr 250/5, 250/6 obręb 003 Jaworki, przyjętego Uchwałą Nr XLVI/319/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 roku (opublikowany Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 21 marca 2018 roku poz. 2124).
12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2019 – 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu na rzecz osób zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.  
17. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w roku 2018.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
20. Zakończenie sesji.     

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja