Przetarg na najem nieruchomości

                                                                              Szczawnica, 04 września 2019  r.     

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na najem na okres 3 lat nieruchomości zabudowanej punktem handlowym – bez wyposażenia – położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej wraz z częścią działki ewid. zmod. nr 1220/15

o powierzchni 0.0036 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Cena wywoławcza miesięcznego  czynszu najmu przedmiotowej nieruchomości wynosi   2 000,00 zł / słownie dwa tysiące złotych / + Vat

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

 

Wadium wynosi 400,00 zł / słownie czterysta złotych /

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia przez oferenta, iż zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2019 r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 –  sala posiedzeń Rady Miejskiej.

 

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica PKO Bank Polski SA z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Park Dolny 17 NR 54 1020 2892 0000 5802 0646 9961 do dnia  4 października 2019 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium.

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać:

  • oryginał wpłaty wadium
  • dowód tożsamości -w przypadku osób fizycznych

-   w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty, dowody tożsamości.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wynajmującego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako najemcę nieruchomości o terminie zawarcia umowy najmu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia  przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami,Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel. 18 26222-03.

 

Tagi