Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. leśnictwa

OA.2110.1.2019

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. leśnictwa


/sporządzona zgodnie z art. 15 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – tekst jednolity Dz.U. z 2018 r poz.1260 z póz.zmianami /
1. Nazwa i adres jednostki: (art. 15 ust. 2 pkt 1)
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica
34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

2. Określenie stanowiska: (art. 15 ust. 2 pkt 2) – stanowisko pracy ds. leśnictwa

3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 15 ust. 2 pkt 3) – Tomasz Kanclerski – Szczawnica - Jaworki

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko: (art. 15 ust. 2 pkt 4)
Pan Tomasz Kanclerski spełnia wymogi określone  w ogłoszeniu o naborze co stwierdzono  na podstawie przedłożonych dokumentów i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej .Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe daje podstawę by sądzić, że obowiązki na przedmiotowym stanowisku będzie wykonywał w sposób właściwy.

5. Niniejsza informacja podlega upowszechnieniu przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (art. 15 ust 1).


Szczawnica, dnia 06.09.2019 r.

 

Tagi