PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

P O R Z Ą D E K  O B R A D
posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, które odbędzie się 23 września 2019 roku, o godzinie 15.00, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica.

 

1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Tematy geodezyjne.
4.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/88/2011 z 22 grudnia 2011 roku.  
5.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.  
6.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2019.  
7.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.  
8.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9.    Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi