Wspólne posiedzenia komisji Rady Miejskiej 28.10.2019

P O R Z Ą D E K   O B R A D
wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej, 28 października 2019 roku, godzina 14:45.

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Tematy geodezyjne.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica dla działki Nr 242/4 obręb 003 Jaworki, przyjętego Uchwałą Nr XLVI/320/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 21 marca 2018 roku poz.2125).
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica dla działek Nr 250/5, 250/6 obręb 003 Jaworki, przyjętego Uchwałą Nr XLVI/319/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 21 marca 2018 roku poz. 2124).
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZASKALSKIE 4.
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2019.
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody Małopolskiego wraz z odpowiedzią na skargę.
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi na Uchwałę Nr VII/20/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIX/393/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie powołania Gminnej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi