Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - Stanowisko pracy ds. kadr i spraw BHP w Referacie Organizacyjno–Administracyjnym

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - Stanowisko pracy ds. kadr i spraw BHP w Referacie Organizacyjno–Administracyjnym


/sporządzona zgodnie z art. 15 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – tekst jednolity Dz.U. z 2018 r poz.1260 z póz.zmianami/


1. Nazwa i adres jednostki: (art. 15 ust. 2 pkt 1)
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica
34-460  Szczawnica ul. Szalaya 103

2. Określenie stanowiska: (art. 15 ust. 2 pkt 2) –stanowisko pracy ds. kadr i BHP

3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 15 ust. 2 pkt 3) – Katarzyna Madeja

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko: (art. 15 ust. 2 pkt 4)
Pani Katarzyna Madeja spełnia  wymogi określone  w ogłoszeniu o naborze co stwierdzono  na podstawie przedłożonych  dokumentów i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej .Jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe daje podstawę by sądzić, że obowiązki na przedmiotowym stanowisku będzie wykonywał w sposób właściwy.

5. Niniejsza informacja podlega upowszechnieniu przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica  oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (art. 15 ust 1).

 

 


Szczawnica, dnia 22.10.2019  r.

Tagi