Ogłoszenie

Szczawnica, dnia 26.11.2019 r.

NPOŚ.6722.3.2019.KJ

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Szczawnicy Uchwały Nr XIII/78/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2019 roku, w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZASKALSKIE 4 przyjętego Uchwałą Nr XLVII/329/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 26 marca 2018r. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 25 kwietnia 2018r. poz.3306).

Zmiana planu obejmuje wyłącznie tekst planu i dotyczy:

  1. uzupełnienia ustaleń ogólnych planu, zawartych w §5 o szczegółowe zasady scalania
    i podziału nieruchomości,

  2. ustaleń zamieszczonych w §4 ust. 2 pkt 2 oraz §6 ust. 10 pkt 2, dotyczących zasad lokalizacji ogrodzeń,

  3. ustaleń zamieszczonych w §6 ust. 7, dotyczących zasad zaopatrzenia terenów w ciepło

Zmiana planu wykonana będzie zgodnie z art.15 ust.2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami).

Równocześnie informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla projektu ww. zmiany planu..

W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. dokumentu mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. do dnia 18.12.2019 r.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica - Urząd Miejski w Szczawnicy, 34 – 460 Szczawnica, ul. Szalaya 103, albo drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: www.szczawnica.pl

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

Tagi