Porządek obrad posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska 9.12.2019

P O R Z Ą D E K   O B R A D
posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, w dniu 9 grudnia 2019 roku, godzina 15:00.


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2020 – 2022” opracowanego przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu”. (druk nr 90)
4. Omówienie:
a) Projektu budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2020,
b) Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi