Praca w systemie wewnętrznym, urząd zamknięty dla petentów - zarządzenie Burmistrza nr 120.12.2020

ZARZĄDZENIE NR 120.12.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
z dnia 13 marca 2020 r.

 

w sprawie wprowadzenia środków zapobiegawczych przeciwko rozprzestrzenianiu się epidemii  koronawirusa COVID - 19 wśród mieszkańców Miasta i Gminy Szczawnica  i pracowników urzędu.


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 506 ze zm./ oraz  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz. U. poz. 374 z 2020 r /, zarządza się co następuje:
Wprowadza się niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID -19 wśród mieszkańców Miasta i Gminy Szczawnica oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek podległych.


§ 1. 1. Urząd Miasta i Gminy Szczawnica  od dnia 16.03.2020 r.  do dnia 27.03.2020 r. zostaje zamknięty dla petentów i będzie pracował w systemie wewnętrznym.


2. Ustalenia ust. 1 stosuje się odpowiednio do:
a) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
b) Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
c) Miejskiego Ośrodka Kultury
d) Miejskiej Biblioteki Publicznej.
3. Okres pracy w systemie wewnętrznym, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.
4. W sprawach pilnych dla mieszkańców, w przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie, interesanci  będą przyjmowani  po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny wizyty telefonicznie pod nr tel. 18 262 22 03 lub mailowo miasto@szczawnica.pl
5. Wprowadza się szczególne następujące środki zapobiegawcze:
a) petent przyjmowany w urzędzie zobowiązany jest do wypełnienia ankiety, w której podaje w szczególności: imię i nazwisko, nr telefonu, informację  o przebywaniu w ostatnim czasie za granicą swoim lub członków rodziny;
b) przy wejściu do urzędu gminy petent jest proszony o dokonanie pomiaru temperatury ciała i zapisanie jego  wyników w ankiecie, o której mowa pkt a);
c) obowiązuje bezwzględny zakaz wejścia do budynku urzędu petenta z objawami zakażenia wirusem Covid-19, pomimo wcześniejszego ustalenia wizyty;
d) obowiązuje nakaz bezwzględnego stosowania się do zaleceń higienicznych w szczególności: częste mycie rąk, zachowania bezpiecznej odległości powyżej 1 metra pomiędzy pracownikami  urzędu a stronami;
e) wprowadza się obowiązek przecierania środkami dezynfekcyjnymi klamek, poręczy i innych powierzchni, narażonych na częsty dotyk osób, ze wzmożoną częstotliwością;
f) wprowadza się obowiązek bezwzględnego przestrzegania zasad postępowania, opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz NFZ, w przypadku kiedy zaistnieje podejrzenie zakażenia.
§ 2. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pracodawcę o podejrzeniu  zachorowania, wywołanego wirusem COVID -19.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r.

 

 

Numery telefonów (link)

Dane teleadresowe (link)

Struktura urzędu (link)

 

 

Tagi