Obwieszczenie

Szczawnica, 19.05.2020 r.

NPOŚ.6722.3.2015.MS

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica

 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 293 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 283 z późn. zmianami),

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Szczawnicy Uchwały Nr XX/126/2020 z dnia 31 marca 2020 roku o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica - część działki Nr 978 obr. 3, działki Nr 5260/4, 5273/2, 5274/4 i część działki Nr 5261 obr. 1 przy ul. Szlachtowskiej, część działki Nr 4148 obr. 1 przy ul. Staszowa, działka Nr 3877 obr. 1 przy ul. Pod Sadami, działka Nr 2172/1 obr. 1 przy ul. Staszowa, działka Nr 1966 obr. 1 przy ul. Osiedle Dwudziestolecia, działka Nr 5200/2 i część działki Nr 5200/1 obr. 1 przy ul. Szlachtowskiej, działka Nr 1917/109 obr. 1 przy ul. Osiedle Dwudziestolecia, działki Nr 2421/11, 2421/12, 2421/13, 2422/3, 2422/6, 2422/8, 2422/9, 2425/3, 2425/6, 2425/7, 1917/195, 1917/220 obr. 1 przy ul. Osiedle Połoniny, część działki Nr 1136 obr.1 przy ul. Park Dolny, przyjętego Uchwałą Nr LIII/365/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 20 września 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 09.10.2018 roku poz. 6775), w części tekstowej tej uchwały, w § 1 punkt 9, w § 8 ustęp 2 punkt 4, w § 9 ustęp 2 punkt 4, w § 10 ustęp 2 punkt 4, w § 11 ustęp 2 punkt 4, w § 12 ustęp 2 punkt 4, w § 13 ustęp 2 punkt 4, w § 14 ustęp 2 punkt 4, w § 15 ustęp 2 punkt 4, w § 16 ustęp 2 punkt 4, w § 17 ustęp 2 punkt 4.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego i do prognozy. Wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 10.06.2020 roku na adres Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103. Wnioski można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oaz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

 

 

 

 

 

Tagi