Posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji i Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej

PORZĄDEK OBRAD
wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji i Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej, 29 czerwca 2020 roku, godzina 15:00, sala posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie „Raportu o stanie Miasta i Gminy Szczawnica za 2019 rok”.
4. Omówienie „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2019”, „Sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szczawnica za 2019 rok”  oraz informacja o stanowisku Komisji rewizyjnej, w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2020.  
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta  i Gminy Szczawnica.  
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania skarg do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
11. Informacja o ustaleniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie:
a) skargi z dnia 1 maja 2020 roku,
b) skargi z dnia 25 maja 2020 roku.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi