XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

RADA MIEJSKA
W SZCZAWNICY

zaprasza Mieszkańców Szczawnicy na
XXIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
Sesja odbędzie się 30 czerwca 2020 roku, o godzinie 15:00,
w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica.


Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII zwyczajnej sesji bez odczytania.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od XXII sesji zwyczajnej.
5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od XXII zwyczajnej sesji.
6. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Miasta i Gminy Szczawnica za 2019 rok”.
a) przedstawienie Raportu,
b) debata (stanowiska stałych komisji Rady),
c) głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica – podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2019”, „Sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szczawnica za 2019 rok”  oraz podjęcie uchwały dotyczącej absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.
a) przedstawienie „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za 2019 r”,
b) przedstawienie „Sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szczawnica za 2019 rok”,
c) przedstawienie „Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Szczawnica stan na 31 grudnia 2019 roku”,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2019,
e) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2019,
f) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy,
g) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy,
h) dyskusja o wykonaniu budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium (stanowiska stałych komisji Rady),
i) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2019,
j) głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2019 – podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skarg do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozstrzygnięcia skargi z dnia 1 maja 2020 roku,
b) rozstrzygnięcia skargi z dnia 25 maja 2020 roku.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
17. Zakończenie sesji.


    
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja

* Zgodnie z art 28aa pkt:

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Tagi