Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

Szczawnica, 16 września 2020 r.


Znak: RIOŚ. 6220.3.2020.TK


Obwieszczenie
o zebraniu materiału dowodowego


zawiadamiam
na podstawie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 z póź. zm.) iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowa przystani flisackiej i rozbudowa o część do obsługi kajaków w ramach projektu: Zwiększenie atrakcyjności granicy polsko – słowackiej w Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej”.   

tutejszy Organ zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  organ administracji obowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 k.p.a. informuję, iż z materiałem dowodowymi dotyczącym  sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w pokoju nr 207 (w godzinach urzędowania) oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia zgodnie z art. 49 Kpa w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 9.00 – 17.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

    Celem postępowania w sprawie dotyczącej warunków realizacji powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego i otrzymanych opinii ze strony Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

 

 

Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania wg. załącznika znajdującego się w aktach.
3. Tablica ogłoszeń Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.
5. Strona internetowa Miasta i Gminy Szczawnica (www.szczawnica.pl).
6. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Szczawnica
7. A/a