Posiedzenia komisji 19.10.2020 r.

PORZĄDEK  OBRAD

posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, w dniu 19 października 2020 roku o godzinie 15.00 - system online.

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie tematów geodezyjnych.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie Regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
 5. Omówienie i zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica, przyjętego Uchwałą Nr LIII/365/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 9 października 2018 roku poz. 6775).
 6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1636 K Krościenko – Szczawnica.
 7. Omówienie i zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania z Powiatem Nowotarskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko Szczawnica w miejscowości Szczawnica (budowa chodnika) w km od 1+775 – do km 3+296 wraz z przebudową ciągu pieszo – jezdnego w km 1+775 – 2+470”.
 8. Omówienie i zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2020.  
 9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.  
 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.

INFORMACJA

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID - 19, posiedzenie komisji zostanie przeprowadzone w systemie zdalnym - online.Tematy i sprawy kierowane do Rady Miejskiej można zgłaszać na bieżąco, bezpośrednio do radnych lub na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

 

Tagi