XXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej 21.12.2020 r.

XXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej 21.12.2020 r.

Rada Miejska w Szczawnicy informuje Mieszkańców Szczawnicy,
że 21 grudnia 2020 r, o godz. 16:00 odbędzie się XXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad sesji:


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI zwyczajnej sesji bez odczytania.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od XXVI sesji zwyczajnej.
5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od XXVI zwyczajnej sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku Modrzewie Park Hotel w Szczawnicy, poprzez działkę ew. Nr 1434/52 obręb 0001 – Szczawnica Miasto, na której zlokalizowany jest pomnik przyrody – fragment parku utrzymywany na „dziko”, ustanowiony decyzją Wojewody Nowosądeckiego z dnia 30 października 1978 r. RLS.op-7140/51/78.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2020.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
16. Zakończenie sesji.     

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja


Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, sesja odbędzie się w trybie zdalnym – online.
Tematy i sprawy kierowane do Rady Miejskiej można zgłaszać na bieżąco, bezpośrednio do radnych lub na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.