Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej 30.12.2020

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2020 roku, o godzinie 14:00, w systemie zdalnym – online.

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Szczawnica na 2021 rok.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz części zadania w zakresie udzielania świadczeń na rzecz osób zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2021 – 2025”.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2021 (wersja z autopoprawką).
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.