Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Szczawnica w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2021

W dniu 29 grudnia br. w budynku urzędu zebrała się Komisja opiniująca wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2021.
Na ogłoszony Zarządzeniem nr 0050.OW.49.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica konkurs wpłynęła jedna oferta, która została poddana ocenie formalnej i merytorycznej.

Ostatecznie oferta została oceniona pozytywnie, realizacja zadania rozpocznie się 4 stycznia 2021 r. i potrwa do 31 grudnia 2021 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.OW.50.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Szczawnica w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713), w związku z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. Poz. 1057 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Szczawnica w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica Nr 0050.OW.49.2020 z dnia 1grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Szczawnica w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2021 na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 120.72.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o dotację na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Szczawnica.
§ 2. 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej opiniującej wniosek o dotację na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Szczawnica w zakresie „Działań na rzecz osób niepełnosprawnych” w roku 2021, Burmistrz Miasta i Gminy postanowił udzielić dotacji celowej na wsparcie zadania publicznego, o którym mowa w ust. 2.
2. Dotacja w wysokości 26.000,00 zł udzielona została Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy na realizację zadania pn. „Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych”.
§ 3. Środki finansowe na realizację zarządzenia zabezpieczone zostały w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na 2021 r. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół.
§ 4. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem, a Organizacją.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Oświaty.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.