Ogłoszenie

Szczawnica,  28 grudnia 2020 r.


Znak: RIOŚ. 6845.55.2020.JP

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej :
1. część działek ewid. nr  5/6 i 161/1 o powierzchni ogólnej  0.2140 ha położonych w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkingowej
2. część działek ewid. nr 5/6 i 161/1 oraz działek 5/1 i 161/2 o powierzchni ogólnej 1.0859 ha położonych w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem jako teren przyległy.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 90 000,00 zł + Vat
Wadium wynosi  18 000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103- sala posiedzeń.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
    1. uiszczenie wadium w pieniądzu w kwocie 18 000 ,00 zł / słownie osiemnaście tysięcy  złotych/, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica PKO Bank Polski SA Szczawnica ul. Park Dolny 17 54 1020 2892 0000 5802 0646 9961 do dnia  22 stycznia 2021 r.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości należy okazać Komisji Przetargowej,
a w przypadku osoby prawnej dowód wpłaty wadium oraz stosowne dokumenty rejestracyjne.
2.   nie zaleganie z opłatami lub innymi należnościami wobec Miasta i Gminy Szczawnica,
potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta i Gminy Szczawnica lub oświadczeniem.

Wadium w pieniądzu wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników  zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Wydzierżawiający  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ze szczegółowymi warunkami przetargu oraz projektem umowy i zasadami prowadzenia parkingu można zapoznać się w Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.26222-03.