Obwieszczenie

Szczawnica, dnia 30.12.2020 r.

Znak: RIOŚ.6733.4.2020.MS


OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 tj. z pózn. zm.) informuję, że w dniu 30.12.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:
Budowa toru kajakowego w korycie rzeki Dunajec (dz. ewid. nr 5442/1 obr. 0001 m Szczawnica)”  -  w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności granicy polsko-słowackiej w Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej” oraz przedsięwzięcia pn „Przebudowa przystani flisackiej i rozbudowa o część do obsługi kajaków”.
W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony mogą wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Dokumentacja do wglądu znajduje się w pok. nr 207 w tut. Urzędzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel.: 182622203 w. 28.


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica