Komunikat

Komunikat

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przypomina, że zgodnie z art. 111 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.) z dniem 31 stycznia 2021 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 w danym punkcie sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2021.
W związku z sytuacją epidemiczną Urząd Miasta i Gminy Szczawnica pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi klientów. W związku z powyższym oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2020 r. można złożyć w jeden z następujących sposobów:
1.    za pośrednictwem poczty – można wysłać wypełniony i podpisany egzemplarz oświadczenia listem poleconym na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica,
2.    poprzez wrzucenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia do skrzynki na listy zamontowanej na ścianie, przy wejściu do budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica od strony ul. Św. Krzyża (w takiej sytuacji nie ma możliwości otrzymania potwierdzenia złożenia oświadczenia na kopii dokumentu),
3.    poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica - wejście od strony parkingu (w takiej sytuacji istnieje możliwości otrzymania potwierdzenia złożenia oświadczenia na kopii dokumentu),
4.    za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
Ponadto przypominamy, że dni 30 i 31 stycznia to dni wolne od pracy. Dlatego ważne jest, aby nie odkładać złożenia oświadczenia na ostatnią chwilę, gdyż w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, czas oczekiwania na odpowiedź z Urzędu może się wydłużyć. Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

Wartość sprzedaży za 2020 r. oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2021 r. – mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września 2021r.
Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2021 r. –  wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2021 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).
Stwierdzone, w toku planowanych kontroli, nieprawidłowości w zakresie danych zawartych w oświadczeniach, skutkować będą utratą przez przedsiębiorcę zezwolenia i możliwości ubiegania się o kolejne, przez okres trzech lat od dnia wydania decyzji cofającej zezwolenie.

 

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (.doc)

 

Tagi