Ogłoszenie

Szczawnica,  01 marca  2021r.     

 
Znak: RIOŚ.6845.9.2021.JP

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na  dzierżawę  na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej część działki ewid. nr 1467/10 o powierzchni 0.0630 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkingowej.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości wynosi 45 000,00 zł / czterdzieści pięć tysięcy złotych / + Vat
Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2021 r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 - sala posiedzeń.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
1.uiszczenie wadium  w kwocie  9 000,00 zł / słownie dziewięć tysięcy złotych/, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica PKO Bank Polski SA ul. Park Dolny 17 Nr 54 1020 2892 0000 5802 0646 9961 do dnia 24 marca 2021 r.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości należy okazać Komisji Przetargowej, a w przypadku osoby prawnej dowód wpłaty wadium oraz stosowne dokumenty rejestracyjne.
2.nie zaleganie z opłatami lub innymi należnościami wobec Miasta i Gminy Szczawnica,
potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta i Gminy Szczawnica lub oświadczeniem.
Wadium w pieniądzu wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Ze szczegółowymi warunkami przetargu oraz projektem umowy i zasadami prowadzenia parkingu można zapoznać się w Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.1826222-03.