OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia

Szczawnica, dnia 14.09.2021 r.

Znak: RIOŚ.6733.3.2021.MS

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 września 2021 r. podjął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur dn 90, dn 63 PE wraz z przyłączami gazu z rur dn 26 PE do punktów gazowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zlokalizowana na działkach ewid. nr: 4818/2, 4879, 4926, 4822/2, 4843, 4842, 5608, 4854/2, 4857, 4858, 4860/2, 4861, 4862, 4890/1, 4868, 4870, 4871, 4872/2, 4873/2, 4873/3, 4874/3, 4874/4, 4874/1 z obrębu 0001 miasta Szczawnica” na wniosek wnioskodawcy.
Strony mogą zapoznać się z wydanym postanowieniem codziennie w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Dokumentacja do wglądu znajduje się w pok. nr 207 w tut. Urzędzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 182622203 w. 28
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego obwieszczenie.
Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony, organ który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica