Obwieszczenie

Szczawnica, dnia 10.05.2022 r.

Znak: RIOŚ.6733.4.2022.MS

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

Zgodnie z art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z póź. zm.), informuję, że zostało wszczęte na wniosek, złożony w dniu 27.04.2022 r., firmy Tauron Dystrybucja S.A., ul. Dajwór 27, 31-035 Kraków działającej przez pełnomocnika Pana Pana Jana Hebda, 34-604 Przyszowa 469, postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa stacji 15/0,4kV dla zasilania obiektu TETRA w miejscowości Szczawnica zlokalizowana na częściach działek nr ewid.: 538/2, 537/5, 537/3 z obr. 0004 Szlachtowa w Gminie Szczawnica ”.
W związku z powyższym wyjaśniam, że ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Dokumentacja do wglądu znajduje się w pok. nr 207 w tut. Urzędzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 182622203 w. 28

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

Tagi