Ogłoszenie

Szczawnica, 02 sierpnia  2022  r.   

    
Znak:RIOŚ.6840.1.3.2022.JP


Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm./ w wykonaniu Uchwały nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gminy nieruchomości położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda stanowiącej:

niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/13 z obrębu Jaworki położoną
w Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzchni 0.1213 ha, objętą księgą wieczystą nr NS1T/00089078/8
Cena wywoławcza wynosi 205 300,00 zł / słownie : dwieście pięć tysięcy trzysta złotych/ + Vat
Wadium wynosi 41 060,00 zł / słownie czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych/

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

      
Dla w/w działek obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 175/XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 37 poz. 570.
Zgodnie z w/w Planem działka ewid. Nr 211/13 przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem zabudowy rekreacyjnej / letniskowej
i oznaczone symbolem E 33b MN.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość posiada kształt zbliżony do kwadratu, nachylonego w kierunku południowym. Dojazd do nieruchomości drogą gminną utwardzoną betonowymi płytami, konieczność urządzenia wjazdu na działkę. Przez działkę przebiega linia energetyczna po południowej stronie działki. Kanalizacja w drodze gminnej, brak wody.

Przetarg odbędzie się w dniu  15 września 2022  r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – sala posiedzeń.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica Pieniński Bank Spółdzielczy z siedzibą Nr konta 55 8817 0000 0000 0589 2000 0160 do dnia 8 września 2022 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium.
Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
-    oryginał wpłaty wadium
-    dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych
-    w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty, dowodów tożsamości.
-    małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka
-    uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.


Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.  Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po wpłacie wylicytowanej kwoty najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy, na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.
Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Bliższe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.18 262 22-03 wew.29

 

Tagi