Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica dla obszaru „Jaworki 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz stosownie do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) a także stosownie do Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr VIII/44/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/60/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica dla obrębu ewidencyjnego Jaworki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica dla obszaru „Jaworki 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Przedmiotem planu są przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów na obszarze „Jaworki 2” wskazanym na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały.

 

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji planu.

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica, w zakresie jak powyżej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 17.08.2022 r. do 14.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103 w godzinach od 10:00 do 12:00. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą również na stronie internetowej Miasta i Gminy Szczawnica (https://szczawnica.pl) oraz w BIP Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica dla obszaru „Jaworki 2” rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 o godz. 11:00.

 

Zgodnie z art. 18, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 i art. 39, ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy wnosić na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2022 r.

Uwagi do planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie papierowej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica z siedzibą: ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, tel.: +48 18 262 22 03, e-mail: burmistrz@szczawnica.pl

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@szczawnica.pl

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

5) Dane będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.

7) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych.

8) W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

9) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

Grzegorz Niezgoda

 

 

Tagi