L zwyczajna sesja rady Miejskiej

RADA MIEJSKA W SZCZAWNICY

informuje Mieszkańców Szczawnicy,

 

 

że w dniu 26 września 2022 r, o godz. 1630,  w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się L zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLIX zwyczajnej sesji bez odczytania.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od XLIX zwyczajnej sesji.
5.    Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od XLIX zwyczajnej sesji.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szafranówka”.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i Gminę Szczawnica.  
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/107/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania   i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz kryteria i tryb przyznawania nagród.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVI/338/2022 w sprawie opłaty targowej.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2022.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.  
13.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1/2022.
14.    Interpelacje i zapytania radnych.
15.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
16.    Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              (-) Kazimierz Zachwieja

 

Tagi