Spiska Bela wczoraj i dziś

 

Mikroprojekt pt: „Spiska Bela wczoraj i dziś” numer INT/ET/TAT/1/II/B/0135

Całkowita wartość projektu : 49 888,80 euro, wartość dofinansowania z EFRR 42 405,48 euro.

Obszar pogranicza polsko-słowackiego, którego dotyczy projekt, czyli rejonu Szczawnicy i Spiskiej Beli, charakteryzuje się występowaniem wielu obiektów szeroko pojętego dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego, które mogą stanowić element podnoszący atrakcyjność tych terenów. Dotychczas jednak ten istotny atut pogranicza polsko-słowackiego był słabo wykorzystywany, gdyż wszelkie działania koncentrowały się przede wszystkim na głównych atrakcjach turystycznych, tam też koncentrował się ruch turystyczny. Taka sytuacja powoduje, iż ruch ten rozkłada się nierównomiernie co uniemożliwia zrównoważony rozwój całego pogranicza. Jednocześnie społeczność lokalna tych terenów często nie jest świadoma jakimi dobrami dziedzictwa kulturowo– przyrodniczymi ich region dysponuje, co przyczynia się do stopniowego zaniku wspólnej tożsamości kulturowej tych obszarów. Planowany do realizacji projekt ma celu przybliżyć dziedzictwo kulturowo – przyrodnicze zarówno mieszkańcom tej części pogranicza, której dotyczy projekt, jak i odwiedzającym turystom spoza tego regionu. Służyć temu mają zaplanowane działania w postaci publikacji książkowych prezentujących dziedzictwo kulturowo – przyrodnicze pogranicza rejonu Spiskiej Beli i Szczawnicy, oraz spotkanie promocyjne z autorem książki w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej. Zaplanowane w projekcie działania służyć mają dotarciu do jak najszerszego kręgu odbiorców, mieszkańców pogranicza oraz osób odwiedzających te tereny, a poprzez to zachować dziedzictwo dla obecnych i przyszłych pokoleń. Istotnym efektem projektu będzie przybliżenie obecnej generacji zachowanego dotychczas dziedzictwa i tym samym zachować wspólną tożsamość pogranicza. Zachowanie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego i zapoznanie z nim zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających te tereny wpłynie na poprawę atrakcyjności pogranicza, również w aspekcie ekonomicznym.

Celem tego zadania jest zachowanie i udostępnienie szerokiej grupie odbiorców dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego pogranicza w rejonie Szczawnicy poprzez publikacje wydawnictwa książkowo - albumowego "Na szczawnickim deptaku". Album zawierać będzie przeszło 100 archiwalnych fotografii i składać będzie się z czterech rozdziałów. Każdy z rozdziałów dotyczyć będzie innego obszaru dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego. W ramach działania zlecone zostanie przygotowanie tłumaczenia książki w trzech językach - słowackim, angielskim i niemieckim, wykonany zostanie skład i opracowanie graficzne. Publikacja wydana zostanie w formacie 230x235 na papierze kredowym w oprawie twardej. Objętość publikacji wynosić będzie w przedziale od 100 do 120 stron. Nakład książki wynosić będzie 10 000 egzemplarzy. W ramach zadania zrealizowane zostaną również działania promocyjno- informacyjne związane z wydaną publikacją. W/w publikacja zamieszczona zostanie w wersji elektronicznej na stronach internetowych Partnerów mikroprojektu. Również w ramach tych działań przewidziana jest organizacja spotkania promującego wydanie książki w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej. Niezbędnym elementem tego działania będzie zaplanowanie wydatków związanych z cateringiem, plakatami oraz ulotkami informującymi o tym wydarzeniu zarówno w języku polskim jak i języku słowackim. Spotkanie będzie ogólnodostępne zarówno dla personelu obydwóch partnerów jak również dla mieszkańców i turystów zainteresowanych udziałem w tych wydarzeniach. Celem szczegółowym zadania jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności pogranicza polsko słowackiego poprzez propagowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.


Prezentacja książki na Słowacji

Inaugurácia novej knihy o Spišskej Belej

Prezentacja Książki o Spiskiej Białej na stronie Partnera Projektu

Książka do pobrania .pdf

Film promocyjny o Spiskiej Białej

 

 

Prezentacja książki w Polsce

Akrykuł o prezentacji książki w gazecie "Z Doliny Grajcarka"

Okładka książki do pobrania .pdf

Książka do pobrania .pdf

Prezentácia novej knihy o poľskej Szczawnici

 

Kontakt do Partnera Wiodącego:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica
ul. Szlaya 103, 34-460 Szczawnica
tel. 18 262 22 03

Kontakt do Partnera Projektu:
Mesto Spišská Belá
Petzvalova 18
059 01 Spišská Belá
tel.: +421 52/4680511
e-mail: jneupauerova@spisskabela.skProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020