wróć

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szlachtowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.OW.49.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
z dnia 2 sierpnia 2022 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szlachtowej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art.63 ust. 1 i 10 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szlachtowej, ul. Jana Pawła II 25.
§ 2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.
§ 3. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko wymienione w §1, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica oraz na tablicach ogłoszeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Szczawnica.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załącznik do zarządzenia Nr 0050.OW.49.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 2 sierpnia 2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZ MIASTA i GMINY SZCZAWNICA
Ogłasza konkurs na stanowisko:
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej

 

I. Wymagania wobec kandydatów:
Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1449).
1. Stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.);
11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe
i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne
i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2-11.
3. Stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11- powyżej.
4. Stanowisko dyrektora może zajmować również:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
2) nauczyciel mianowany, dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz.263; z 2021 r. poz. 1666).
Wymagane dokumenty:
Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
a) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej– w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
b) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
c) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 1 ppkt a) powyżej: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
d) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
e) w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 672), lub
– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
f) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 i 2320),
j) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1633) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
k) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
l) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232),
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
o) oświadczenie wg wzoru jak załącznik nr 1 do ogłoszenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE) ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016 str. 1) RODO, w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora, po zapoznaniu się z „Informacją dla Kandydata” przekazaną w trybie art. 13 ust. 1 i 2 ogólne rozporządzenia o ochronie i stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę: „potwierdzam za zgodność z oryginałem” wraz z datą składania oświadczenia.
II. Informacja o:
1. Sposobie i terminie składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem korespondencyjnym, numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej” w terminie do 16 sierpnia 2022r. do godz. 15.30, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103 (I piętro) lub przesłanie na adres korespondencyjny: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34- 460 Szczawnica (liczy się data wpływu).
2. Dopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej:
W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
3. Sposobie powiadomienia kandydata o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej na podany adres korespondencyjny.
Kandydat zgłasza się na konkurs z dowodem tożsamości.
Posiedzenie komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej odbędzie się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu.

Załącznik 1

Załącznik 2

Tagi