Zapytanie ofertowe

Szczawnica, 26 luty 2021 r.


Znak spr.: RIOŚ.6164.4.2020.TK                                    

Zamawiający:
Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica


ZAPYTANIE OFERTOWE


Miasto i Gmina Szczawnica zaprasza do złożenia ofert na prace związane z wprowadzaniem odnowienia sztucznego na działkach ewidencyjnych nr: 1/1, 4, 5 – obręb 0004 Szlachtowa, na łącznej powierzchni 10,51 ha w ramach poddziałania 8.5 z PROW na lata 2012 – 2020.

1. Przedmiot zamówienia podzielono na części ze względu na różnice w wielkości i warunki właściwe dla danej działki ewidencyjnej.
2. Nazwa przedmiotu zamówienia (dana część):
1) „Wprowadzanie odnowienia sztucznego na działce ewidencyjnej nr 1/1 – obręb 0004 Szlachtowa, gm. Szczawnica na powierzchni 0,45ha do 31 maja 2021 r., wraz z zabezpieczeniem chemicznym (repelentami) założonej uprawy do  31 sierpnia 2021r.”.
2) „Wprowadzanie odnowienia sztucznego na działce ewidencyjnej nr 4 – obręb 0004 Szlachtowa, gm. Szczawnica na powierzchni 6,05ha do 31 maja 2021 r., wraz z zabezpieczeniem chemicznym (repelentami) założonej uprawy do  31 sierpnia 2021r. ”.
3) „Wprowadzanie odnowienia sztucznego na działce ewidencyjnej nr 5 – obręb 0004 Szlachtowa, gm. Szczawnica na powierzchni 4,01ha do 31 maja 2021 r., wraz z zabezpieczeniem chemicznym (repelentami) założonej uprawy do  31 sierpnia 2021r.”
3. Oferty można składać na dowolną liczbę części przedmiotu zamówienia na FORMULARZU OFERTOWYM - załącznik nr 1.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2, w rozbiciu na części zgodnie z punktem nr 2.
5. Kryterium wyboru oferty zakupu – najniższa cena.
6. W przypadku złożenia równoważnych ofert decyduje kolejność wpływu oferty.
7. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zaklejonych kopertach, z podaną ceną netto, należy składać w terminie do dnia 12 marca 2021 r. do godz. 10:00 w pok. 207, bądź sekretariacie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 34 - 460 Szczawnica z opisem „Oferta - Leśnictwo”. W przypadku przedłużenia terminu obowiązywania „wyjątkowych okoliczność” w związku z COVID-19 oferty można składać do skrzynki pocztowej UMiG, bądź po uprzednim kontakcie telefonicznym 18 262 22 03 wew. 30.
8. Miejsce i termin wyboru oferty.
Wybór ofert na poszczególne części zamówienia, nastąpi  12 marca 2021 r. o godz. 11:00, w pok. 207 ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica.
9. Uczestnik który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie do 7 dni na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
10. Dokumenty przetargowe można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 207 lub pobrać z jego strony internetowej: szczawnica.pl, bądź BIP Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.
11. Mapy z lokalizacją wydzieleń objętych zapytaniem ofertowym znajdują cię w załączniku nr 2  oraz pod wskazanym poniższym linkiem  (googlemaps) z lokalizacją.
12. Okres związania ofertą wynosi 14 dni.
13. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 207 w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, telefon: (18) 262 22 03 wew. 30.  

Link z lokalizacją:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1vu2HHHRRu9FAJAqyEk1Hx_Rbq0z1GCO0&usp=sharing

Załącznik nr 1:

Formularz ofertowy.odt

Załącznik nr 2:

Umowa dz. ewid. nr 1_1.odt

Umowa dz. ewid. nr 5.odt

Umowa dz. ewid. nr 4.odt

Opis przedmiotu zamówienia.odt

Załącznik graficzny.pdf