Przejdź do stopki

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Szczawnicy w 2022 roku

Treść

Zbiorcza informacja o petycjach

rozpatrzonych przez Radę Miejską w Szczawnicy w 2022 roku.

 

 

Liczba petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1/2022

Petycja wnosząca o utworzenie w Mieście i Gminie Szczawnica młodzieżowej rady gminy

Rada Miejska, w toku analizy treści petycji stwierdziła, że nie spełnia ona warunków wymienionych w art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), który stanowi, że:

"2. Rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy
z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) wójta;

2) podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności:
a) organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243,1535 i 2490), działających na terenie danej gminy,
b) samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej
gminy."

Brak spełnienia przez omawianą petycję warunków wyżej cytowanego przepisu zachodził w dwójnasób,  w odniesieniu do punktu 2, ponieważ:

Autor petycji, jako osoba prywatna, co wynikało z treści petycji i podanych danych osobowych, nie może być uznany za podmiot reprezentujący zainteresowane środowiska lub samorząd uczniowski. Petycję złożył w żaden sposób nie informując, że działa z czyjegoś upoważnienia bądź w czyimś imieniu.  Fakt, że petycja dotyczy utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy i zawarte w niej uzasadnienie o korzyściach płynących stąd dla "młodzieży z terenu gminy" (co może ewentualnie sugerować, że petycja jest składana w interesie młodzieży jako "podmiotu trzeciego"), nie może być brany pod uwagę w kontekście zapisów art. 5 ust. 1 - 3 ustawy o petycjach. Zawarte w petycji  pojęcie  "młodzieży z terenu gminy" jest zbyt szerokie i ogólnikowe. Dlatego, spełnienie wymogu art. 5 ust. 3, tj. wystąpienie do podmiotu, w interesie którego petycja jest składana, o potwierdzenie zgody na występowanie w jego imieniu, było praktycznie niewykonalne, a przy tym nieuzasadnione, biorąc pod uwagę wspomniany wyżej fakt, że Autor petycji nie informował, że występuje "w imieniu" młodzieży.

Drugi powód uzasadniający nie uwzględnienie petycji, to fakt, że Autor petycji, jak wynikało z podanego przez niego adresu zamieszkania (na którego upublicznienie nie wyraził zgody), jest mieszkańcem innego województwa, położonego w północnej części Polski. Nie mógł być więc podmiotem reprezentującym  zainteresowane środowiska działające na terenie danej gminy (w tym przypadku Szczawnicy), o czym stanowi pkt 2 w ust. 2 art. 5 b ustawy o samorządzie gminnym. Autor petycji nie podał żadnych danych, pozwalających nawet na domniemanie takiego związku.

Wobec przytoczonych wyżej braków formalno - prawnych, Rada stwierdziła, że Autor petycji nie posiadał uprawnień do złożenia wniosku lub wystąpienia z inicjatywą utworzenia młodzieżowej rady gminy w Szczawnicy, w związku z czym petycja powinna pozostać bez rozpatrzenia, a poprzez to, także bez uwzględnienia.

Autor petycji został poinformowany o sposobie jej załatwienia.

 

2/2022

Petycja w sprawie w sprawie „utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy”.

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, Rada Miejska uznała, że przedmiot petycji,  czyli „utworzenie oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego mieszkańca tej gminy” pozostaje poza ustawową właściwością samorządu Miasta i Gminy Szczawnica.

W związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, przesłał petycję do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, czyli Ministerstwa Obrony Narodowej.

Autorka petycji, odrębnym pismem została powiadomiona o przekazaniu petycji do MON.